Základná škola

Základná škola s materskou školou Šarišské Jastrabie

skola

Základnú školu navštevuje 255 žiakov, materskú školu 43 detí. V škole je zriadený školský klub detí, ktorý navševuje 23 detí.

V  roku 2010 bola zrealizovaná rekonštrukcia budovy - Zníženie energetickej náročnosti, nadstavba a prístavba budovy ZŠ za pomoci dotácie z MVRR SR vo výške 85%, zo štátneho rozpočtu vo výške 10% a z obecného rozpočtu vo výške 5% z celkových nákladov. 

Stránka školy: http://zssjastrabie.edupage.org/