Súčasnosť

Obec Šarišské Jastrabie leží na západných svahoch Čergovského pohoria, v doline potoka Vesne. Obec leží pod úpätím vrchu Minčol, ktorý je štátnou prírodnou rezerváciou. V katastri obce sa nachádzajú chránené krajinné útvary bradlového charakteru Okrúhly kopec a Rebro. Taktiež sú chránené aj minerálne sírne pramene. Podľa geomorfologického členenia (E. Mazúr, M. Lukniš) patrí územie dotknuté stavbou do Podhôlno-magurskej oblasti, celku Spišsko-šarišské medzihorie, podcelku Ľubotínska pahorkatina. Obec sa rozprestiera v nadmorskej výške 565 m. n. m.

Lesníctvo

Po roku 1989 boli prinavrátené vlastníkom lesných pozemkov, ktorí sa združili do Združenia bývalých urbarialistov a vlastníkov lesov. Lesohospodárska činnosť na základe zmluvných vzťahov sa vykonáva dodávateľsky. Lesné pozemky a poľnohospodárska pôda sú súčasťou poľovného revíru, na ktorom hospodári PZ Ledovčík so sídlom v Šarišskom Jastrabí.

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka

V súčasnosti poľnohospodársku pôdu obhospodaruje SPOLAGRO s. r. o. Svoju činnosť zameriava predovšetkým na chov hovädzieho dobytka. Dominantné postavenie má výroba mlieka a hovädzieho mäsa. Uvedené výrobky majú veľmi dobrú kvalitu vzhľadom na to, že prevažná časť krmovín sa dorába v ekologicky čistom prostredí a táto organizácia má spracovaný program na oblasť agroenviromentálnu a ochranu biotopov. Za účelom zvýšenia výroby mlieka a mäsa plánuje v roku 2005 začať s rekonštrukciou objektu, v ktorom je ustajnených 220 dojníc. Súčasťou rekonštrukcie je aj výstavba mliečnice s dojarňou, v ktorej bude umiestnená špičková technológia na výrobu mlieka a zároveň dôjde k modernizácii technológie na výrobu krmív, kŕmenia dobytka a manipulácii s maštaľným hnojom. Na túto akciu budú vynaložené finančné prostriedky v celkovom množstve cca 20 miliónov Sk. V zámere sa počíta s chovom 550 kusov hovädzieho dobytka a obhospodarovaním 1000 hektárov poľnohospodárskej pôdy.

Rozvoj vidieka

Obec Šarišské Jastrabie plní niekoľko funkcií: obytná, krajinotvorná, prírodnoochranná a poľnohospodárska. Dlhodobým vývinom v obci prevládlo vidiecke osídlenie po obidvoch stranách potoka Vesne, po obidvoch stranách potoka Bané. Na okraji obce je separovaná rómska osada, v ktorej žije okolo 350 obyvateľov. Doterajší vývoj životných podmienok viedol k degradácii časti sídelnej štruktúry. Obec a obyvateľstvo predstavuje podstatný potenciál duchovného a hmotného bohatstva, ktorý sa prejavuje práve v tomto prostredí. Historickým vývinom došlo, že vymizli tradičné remeslá ako tkáčstvo, kováčstvo a iné. Zvýšenú starostlivosť je preto potrebné venovať ochrane kultúrneho dedičstva a životného prostredia. Pri tvorbe rozvoja obce je potrebné využiť možnosti, ktoré ponúka samotná obec a jej okolie. Treba zabezpečiť potenciál a možnosti na rozvoj vidieckej turistiky zapojením sa čo najširšieho okruhu obyvateľov obce do jej rozvoja.Obec je zásobovaná elektrickou energiou, ktorej rozvody sú na každej ulici. Územie obce je zásobované zemným plynom. V obci je miestny vodovod. Pre obec je príslušný MTO, je vybavený digitálnou automatickou telefónnou ústredňou, miestna telefónna sieť pokrýva celé územie obce.

Zdravotné a sociálne služby

Zdravotná starostlivosť pre obyvateľov obce je poskytovaná formou primárnej a sekundárnej zdravotníckej starostlivosti v Obci Ľubotín a v Starej Ľubovni. Sociálne služby a opatrovateľskú pomoc obec zabezpečuje jednou opatrovateľkou.

Stavebníctvo a bytová výstavba

Rozvoj v tejto oblasti je podmienený podporou štátu na rozvoj bývania a dostatkom vhodných pozemkov v intraviláne obce pre novú výstavbu rodinných domov. V obci sú vybudované dva bytové nájomné domy s počtom bytov 12. v súčasnej dobe sú byty už vo vlastníctve nájomníkov. V obci je dostatok stavebných pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve jednotlivých občanov a veľmi intenzívne prebieha aj rekonštrukcia starších domov. V súčasnosti je obcou vydaných 338 súpisných čísel. Obec nemá spracovaný územný plán rozvoja. V obci je vybudovaná základná technická infraštruktúra, ktorá však nevyhovuje narastajúcim potrebám obyvateľov obce.
Vývoj a štruktúra podnikateľských subjektov
Na území obce pôsobia tieto podnikateľské subjekty, ktoré majú rôznu právnu formu:

  • Potraviny, rozličný tovar
  • Pohostinstvo
  • Poľnohospodárska výroba - SPOLAGRO s.r.o.,
  • Textil
  • Autodoprava
  • Kaderníctvo

Pracovné príležitostí v obci sú prevažne v miestnych zariadeniach obchodu a služieb ako aj v malých živnostenských prevádzkach. Trend zvýšenia stavu pracovných príležitosti rozvojom živnostenského a stredného podnikania na úseku malovýroby a služieb sa v riešení zohľadňuje rezervovaním dostatočných rozvojových plôch.