Komunitné centrum

funguje naďalej v obci Šarišské Jastrabie v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci národného projektu  

Terénna sociálna práca a komunitné centrá

„NP Spolu pre komunity“

Trvanie projektu: august 2023 - január 2029

Komunitné centrum (KC) – poskytuje činnosti v zmysle § 24d zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) celej komunite a taktiež fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii.

Cieľovou skupinou je v zmysle § 2 ods. 2 písm. h) fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením alebo má obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy:  

  • pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.

V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h):

     a) poskytuje:

  • základné sociálne poradenstvo,
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  • pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,

     b) vykonáva preventívna aktivita,

     c) zabezpečuje záujmová činnosť.

V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia. 

Sociálnu službu v komunitnom centre možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.

Sociálne služby sú v KC poskytované bezplatne.

Úradné hodiny:

Pondelok 7:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok 7:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Streda 7:00 – 12:00 12:30 – 17:30
Štvrtok 7:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Piatok 7:00 – 12:00  

 

Kontakt:

Komunitné centrum Šarišské Jastrabie 352

065 48 Šarišské Jastrabie

telefón: 0905 863 834

e-mail: kc.sar.jastrabie@gmail.com

Pracovníci KC :

Mgr. Ľudmila Macurová – Odborný manažér KC

Mgr . Alena Ondková – Komunitný pracovník KC

Mária Filičková – Pracovník KC

Publikované: 13.11.2023 | Aktualizácia: 13.11.2023