Symboly obce

Obecný znak

201103152044420.znak_jastrabie

Obecná vlajka

201103152044420.vlajka_jastrabie

Erb obce Šarišské Jastrabie

Erb obce Šarišské Jastrabie tvorí:
V modrom poli štítu biely /strieborný/ jastrab, so žltou /zlatou/ zbrojou letiaci nad zelenou oráčinou.

Štít: neskorogotický

Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z konca 18. storočia. Odtlačok typária z roku 1787 je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti v zbierke mestských a obecných pečatí /MOL Budapešť, V-5. Altenburger pecsétgyüjtemény/. Na pečati s kruhopisom SIG: PO: JESZTREBB: 1787 /skratka Pečať obce Jastrabie/ je vyobrazený letiaci dravec /jastrab/, vzlietajúci z ramena, alebo loviaci holubicu. Vzhľadom na vek, autentickosť a výstižnosť, ako aj hovoriaci charakter znamenia, poukazujúci na meno obce, odporúčam, aby sa stalo východiskom pre tvorbu obecného erbu v súčastnosti.
Vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému heraldickému pravidlu pre používanie farieb a kovov, ako aj estetickým nárokom. V návrhu je použitý neskorogotický štít, v obecnej a mestskej heraldike najčastejší.

Tento návrh je iba ideovm námetom na základe rozboru najstaršieho známeho heraldického prameňa, pečate z roku 1787. Samotné výtvarné spracovanie erbu by malo potom zohľadniť v prvom rade hlavne tvar a podobu znamenia na pečati. Návrh sa stane platným erbom obce Šarišské Jastrabie po jeho prijatí obecným zastupiteľstvom.

Ideový návrh: PhDr. Kónya Peter
Grafický návrh: firma L.I.M., Prešov