Demografia

Demografia (31.12.2012)

Ukazovateľ Hodnota
Počet obyvateľov k 31.12. spolu 1302
  muži 647
  ženy 655
Predproduktívny vek (0-14) spolu 393
Produktívny vek (15-54) ženy 316
Produktívny vek (15-59) muži 357
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 236
Počet sobášov 6
Počet rozvodov 0
Počet živonarodených spolu 26
  muži 15
  ženy 11
Počet zomretých spolu 8
  muži 3
  ženy 5
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 10
  muži 6
  ženy 4

 

Vybrané výsledky zo sčítania v roku 1991 a 2001

Ukazovateľ SĽDB 1991 SODB 2001
Obyvateľstvo spolu - počet  976 1 105
    muži - počet  480  539
    ženy - počet  496  566
Bývajúce obyv. podľa národností:
Slovenská %

90,88

90,05
Maďarská % 0,00 0,00
Rómska % 5,23 4,43
Rusínska % 2,87 4,98
Ukrajinská % 0,61 0,09
Česká % 0,20 0,18
Moravská % 0,00 0,00
Sliezská % 0,00 0,00
Nemecká % 0,00 0,00
Poľská % 0,00 0,00
Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:
Rímskokatolícke %

4,20

6,15
Evanjelické % 0,00 0,00
Gréckokatolícke % 83,71 91,76
Pravoslávne % 2,46 1,09
Čs. Husitské % 0,00 0,00
Bez vyznania % 1,23 0,54
Ostatné % 0,31 0,00
Nezistené % 8,09 0,36
Osoby ekonomicky aktívne spolu -  417
    muži -  244
    ženy -  173
Pracujúci spolu -  290
    muži -  177
    ženy -  113
Nezamestnaní spolu -  103
    muži -   62
    ženy -   41
Domy spolu  262  289
Trvale obývané domy spolu  240  251