Terénna sociálna práca

je sociálnou službou, ktorej výkon je zabezpečovaný v obci Šarišské Jastrabie nepretržite od roku 2008 až doposiaľ. V súčasnosti sa realizuje v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci národného projektu

  Terénna sociálna práca a komunitné centrá  

„NP Spolu pre komunity“  

Trvanie projektu: august 2023 – január 2029

Základným cieľom terénnej sociálnej práce je zvyšovať úroveň kvality ľudského života a pomáhať naplňovať základné potreby všetkých ľudí, a obzvlášť venovať pozornosť tým, ktorí sú zraniteľní, utláčaní a žijú v chudobe. Je zameraná na prácu s jednotlivcom a jeho sociálnym prostredím, je orientovaná na človeka, rešpektuje jeho potreby a návrhy na riešenie sociálnej situácie a stavia na schopnostiach a mobilizácií jeho vnútorných síl.   Terénna sociálna práca poskytuje odborné činnosti a ďalšie činnosti podľa zákona o sociálnych službách. V kontexte práce s cieľovou skupinou sociálne vylúčených osôb ide najmä o:  

  • základné sociálne poradenstvo,
  • špecializované sociálne poradenstvo,
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  • sociálnu rehabilitáciu, - rozvoj pracovných zručností,
  • preventívnu aktivitu,
  • pomoc pri pracovnom uplatnení,
  • poskytovanie osobného vybavenia, nevyhnutného ošatenia a obuvi, prepravy
  • a ďalšie.

Úradné hodiny:

Pondelok 7:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok 7:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda 7:00 – 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok 7:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok 7:00 – 12:00  

 

KONTAKT

Terénna sociálna práca

Šarišské Jastrabie 257

065 48 Šarišské Jastrabie

Email: tsp.sjastrabie@gmail.com

Tel. : +421 911 277 487

Pracovníci:

Mgr. Marcela Filičková- terénna sociálna pracovníčka

Mgr. Katarína Tarasovičová – terénna pracovníčka

Adriana Stašenková – terénna pracovníčka

202312191019450.sarisske-jastrabie-komunita
Publikované: 24.11.2023 | Aktualizácia: 19.12.2023