Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenia
Názov Dátum
VZN č. 2/2022 o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach 12.09.2022 VZN č. 22022 o určení úhrad v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Jastrabie - 177.45 kB
VZN č. 1/2022 - o organizácii miestneho referenda 13.06.2022 VZN_1_2022-o_organizácii_miestneho_referenda - 211.84 kB
VZN č. 3/2021 o financovaní materskej školy, školského klubu, zariadenia školského stravovania a súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva 14.12.2021 VZN č. 32021 - o financovaní MŠ ŠKD ZŠS CVČ - 87.5 kB
VZN č. 4/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 24.11.2021 VZN č. 42021 o miestnych daniach a miestnom poplatku - 219.43 kB
VZN č. 2/2021 o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Jastrabie 16.11.2021 VZN 22021 - 161.06 kB
VZN č. 1/2021 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách 16.11.2021 VZN 12021 - 39.04 kB
VZN č. 4/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 15.12.2020 VZN c. 42020 (1) - 47.8 kB
VZN č. 1/2020 o financovaní škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 15.12.2020 VZN c. 12020 - 85.73 kB
VZN č. 6/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 11.12.2020 VZN 62020 - 28.6 kB
VZN č. 5/2020 o ochrane verejného poriadku na území obce 11.12.2020 VZN 52020 - 117.08 kB