Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenia
Názov Dátum
VZN č. 1/2023 o verejnom poriadku 22.02.2023 VZN č. 1_2023 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene - 133.46 kB
VZN 5/2022 o zrušení VZN 5/2020 13.01.2023 VZN 5_2022 o zrušení VZN 5_2020 1 - 229.95 kB
VZN č. 4/2022 o financovaní MŠ, školského klubu detí 31.12.2022 0_vzn-c-4-2022-dotacia-na-ziaka - 418.21 kB
VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 31.12.2022 VZN č. 32022 - 196.4 kB
VZN č. 2/2022 o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach 12.09.2022 VZN č. 22022 o určení úhrad v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Jastrabie - 177.45 kB
VZN č. 1/2022 - o organizácii miestneho referenda 13.06.2022 VZN_1_2022-o_organizácii_miestneho_referenda - 211.84 kB
VZN č. 3/2021 o financovaní materskej školy, školského klubu, zariadenia školského stravovania a súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva 14.12.2021 VZN č. 32021 - o financovaní MŠ ŠKD ZŠS CVČ - 87.5 kB
VZN č. 4/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 24.11.2021 VZN č. 42021 o miestnych daniach a miestnom poplatku - 219.43 kB
VZN č. 2/2021 o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Jastrabie 16.11.2021 VZN 22021 - 161.06 kB
VZN č. 1/2021 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách 16.11.2021 VZN 12021 - 39.04 kB