Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Obec Šarišské Jastrabie je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon o VO" ).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú jednotliví zamestnanci príslušného oddelenia v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj odborní zamestnanci úradu najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Obec má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou :

Identifikácia verejného obstarávateľa :

Obecný úrad Šarišské Jastrabie
065 48 Šarišské Jastrabie 257

IČO: 00330213
DIČ: 2020698867

Tel.:
052 / 428 64 61
052 / 428 64 62
email: obecsarjastrabie@slnet.sk

V uvedenom profile obec zverejňuje nasledovné informácie :

Elektronické aukcie

Informácie podľa § 21 ods. 2 a 3

Informácie podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z.

Informácie podľa § 44

Informácie podľa § 49a zákona (pri nadlimitných zákazkách)

Informácie o zadaní zákazky v profile podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.