Prieskum záujmu o vykonanie jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Šarišské Jastrabie

Okresný úrad v Starej Ľubovni, odbor pozemkový a lesný informuje vlastníkov pozemkov o začatí jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Šarišské Jastrabie v časti Bane pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva. V rámci pripravovaného konania je potrebné, aby Okresný úrad v Starej Ľubovni, odbor pozemkový a lesný ako správny orgán vykonal okrem iného aj prieskum záujmu vlastníkov. V tejto súvislosti je potrebné Vaše stanovisko vyjadriť v priloženej návratke do 15 dní odo dňa doručenia. Uvedenú návratku môžete doniesť aj na Obecný úrad v Šarišskom Jastrabí, kde ich zozbierame a doručíme na Okresný úrad v Starej Ľubovni. Vyjadrenie súhlasu s konaním JPÚ neznamená, že o svoj podiel prídete, máte dve možnosti: 1. Dostanete náhradu v peniazoch na základe znaleckého posudku. 2. Dostanete náhradný pozemok v inej lokalite prepočítaný podľa bonity pôdy. Po úspešnom ukončení JPÚ sa vlastníkom pozemkov stane obec, ktorá počas trvania projektu môže pozemky len prenajímať osobám MRK za cenu stanovenú obecným zastupiteľstvom. Prečo je to pre obec dôležite: - Zastaví sa nekontrolovateľná výstavba čiernych stavieb. - Umožní sa legálna výstavba obydlí na základe stavebného povolenia. - Umožní sa výstavba technickej infraštruktúry (cesty, chodníky, vodovod, kanalizácia). Bližšie informácie na Obecnom úrade v Šarišskom Jastrabí.
Publikované: 9.2.2023 | Aktualizácia: 12.10.2023 | Zobrazené: 184