Voľby do orgánov samosprávy obcí

 Termín konania volieb

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím číslo 203/2018 Z.z. Voľby do orgánov samosprávy obcí a určil termín ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

 

Počet volebných okrskov

Obec vytvorila jeden volebný okrsok

 

Počet poslancov

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 22. 06. 2018 uznesenim č. 20/2018/04 určilo v súlade s § 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Šarišské Jastrabie: 9, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

 

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie. 

Starosta obce Šarišské Jastrabie v zmysle ust. § 169 ods. 6 zákona č. 180/2017 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov vymenoval dňa 28. augusta 2018 za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. novembra 2018

meno, priezvisko:    Jana Miženková

telefónny kontakt:    0918 545 983

e-mailová adresa:   obecsarjastrabie@slnet.sk

  • preberá kandidátne listiny na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva počas úradných hodín
  • kandidátne listiny sa preberajú do 11. 09. 2018 do 24.00 hod.
  • dňa 11. 09. 2018 po úradných hodinách je možné kontaktovať zapisovateľku na uvedenom telefónnom čísle

 

Adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie je obecsarjastrabie@slnet.sk

 

K stiahnutiu

Publikované: 27.7.2018 | Aktualizácia: 28.10.2018 | Zobrazené: 838