Informácia o realizácii projektu

Názov prijímateľa: Obec Šarišské Jastrabie, Šarišské Jastrabie 257, 065 48 Šarišské Jastrabie

Názov projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Miesto realizácie: Obec Šarišské Jastrabie, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj

Časový rámec realizácie projektu: 08/2019 – 12/2021

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 211 763,17 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 11 145,43 €

Ciele projektu: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania prostredníctvom rekonštrukcie miestnych komunikácii pre motorové vozidlá, výstavby nového chodníka pre peších (s tzv. bezbariérovou úpravou) a výstavby osvetlenia novonavrhovaného chodníka pre chodcov, ktoré zabezpečia spojenie obyvateľov MRK so základnými inštitúciami v obci (OcÚ Šarišské Jastrabie, základná škola, materská škola a komunitné centrum). Zároveň je projekt v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie.

Aktivity projektu:

Typ aktivity: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry

Hlavné aktivity projektu: Výstavba chodníka a rekonštrukcia miestnej komunikácie

Kontaktné údaje prijímateľa: Obec Šarišské Jastrabie, Šarišské Jastrabie 257, 065 48 Šarišské Jastrabie

IČO: 00330213

Štatutárny orgán: PaedDr. Ľubomír Rešetár, starosta obce

e-mail: obecsarjastrabie@slnet.sk

Tel: +421 908 976 552

webová stránka obce: https://www.sarisskejastrabie.sk/

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 www.ludskezdroje.gov.sk         www.esf.gov.sk              www.minv.sk             www.sarisskejastrabie.sk

Publikované: 17.2.2021 | Zobrazené: 386