Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov oprávnených voličov

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

 

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu a to výlučne telefonicky v úradných hodinách. 

Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné najskôr v pondelok, 24. 10. 2022 a žiadosť možno podať do 28. 10. 2022 najneskôr do 12:00 hodiny.

 

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

a) meno a priezvisko

b) rodné číslo

c) adresa trvalého pobytu

d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu

e) telefonický kontakt

 

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

 

Miestna volebná komisia v Šarišskom Jastrabí

Zapisovateľka:              Jana Miženková

Telefonický kontakt:     0918 545 983

Publikované: 23.10.2022 | Zobrazené: 62