Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

 Spoločnosť Východoslovenskiá distribučná, a.s., ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území obce Šarišské Jastrabie, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy

Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/okliesnenie je 13. 06. 2021.

vyzva - 125.54 kB
Publikované: 18.5.2021 | Zobrazené: 154