Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí

 Informácia o realizácii projektu:

 Názov príjimateľa: Obec Šarišské Jastrabie, Šarišské Jastrabie č. 257, 065 48 Šarišské Jastrabie

 Názov projektu: Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí  

 Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít.

 Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie

zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

 Špecificky cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Kód projektu v ITMS : 312061M403

 Miesto realizácie: obec Šarišské Jastrabie, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj

Časový rámec realizácie projektu: apríl 2017 – september 2019

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 97 926,93 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 5 154,05 €

 Ciele projektu: Zlepšenie celkovej sociálnej situácie marginalizovanej rómskej komunity v Šarišskom Jastrabí, sa naplní zavedením pitnej vody do rómskej osady a to, vybudovaním vŕtanej studne a rozšírením rozvodov do rómskej osady k dvom výdajným stojanom. Projektom sa vytvoria predpoklady na zavádzanie pitnej vody do domácnosti. Projekt bude mať pozitívny dopad na legálne budovanie obydlí, pretože bude naplnená požiadavka napojenia obydlia k pitnej vode. Dostupnosť k pitnej vode všetkých príslušníkov rómskej komunity bude dosiahnutý vybudovaním vodovodnej vetvy pozdĺž celej osady s výdajnými stojanmi na čipové prívesky. Pre komunitu budú zabezpečené inštruktážne stretnutia zamerané na obsluhu výdajného stojana, udržiavania, zabezpečenia kontroly a ochrany

Aktivity projektu:

- výstavba vodného zdroja, potrubných rozvodov a dvoch výdajných stojanov v rómskej osade obce Šarišské Jastrabie. Výdajne stojany budú rozmiestené rovnomerne pozdĺž oboch častí osady a zabezpečia nepretržitý prístup k pitnej vode počas celej doby udržateľnosti projektu.

- zaškolenie realizačnou firmou s používaním a obsluhou výdajného stojana

- pravidelná kontrola kvality vody zabezpečenie garančných prehliadok výdajných stojanov v zmluve s realizačnou firmou

 Kontaktné údaje príjmateľa:

Obec Šarišské Jastrabie, 065 48 Šarišské Jastrabie č. 257,

Štatutárny organ: PaedDr. Ľubomír Rešetár – starosta,

tel: 052 / 428 64 61,

e-mail: obecsarjastrabie@slnet.sk,

 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci

Operačného programu Ľudské zdroje.

 www.ludskezdroje.gov.sk               www.minv.gov.sk                       www.sarisskejastrabie.sk

 

 

-

K stiahnutiu

Publikované: 14.11.2019 | Aktualizácia: 19.11.2019 | Zobrazené: 675