Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie

 Cieľom projektu s názvom „Komunitné centrum – Šarišské Jastrabie“ je výstavba nového komunitného centra (KC) v obci Šarišské Jastrabie. Cieľom aktivít, ktoré budú v KC vykonávané, je integrácia marginalizovanej rómskej komunity (MRK) v obci, do sociálneho, ekonomického a kultúrneho života obce a celkové zlepšenie životných podmienok tejto skupiny obyvateľstva.

Špecifické ciele projektu:

• Zlepšiť prístup príslušníkov MRK k sociálnej infraštruktúre,

• Aktivizovať príslušníkov MRK k riešeniu vlastnej situácie ako aj otázok týkajúcich sa života obce,

•  Zamedziť a predchádzať vzniku sociálno-patologických javov,

• Zlepšiť rozsah a kvalitu sociálnych a komunitných služieb v obci a vytvoriť tak podmienky na sociálne začleňovanie osôb sociálne vylúčených na lokálnej úrovni,

•  Podporiť komunitný rozvoj a budovanie komunity v obci.

Hlavnou aktivitou projektu je výstavba  nového komunitného centra (KC) v obci. Po ukončení realizácie stavebnej časti bude objekt vybavený zariadením a technickým vybavením nevyhnutným k poskytovaniu sociálnej a komunitnej práce. V obci je výraznou mierou zastúpená MRK. Cieľovou skupinou sú príslušníci MRK žijúci v obci s hlavným dôrazom na deti a mládež do 18 rokov, matky s deťmi, ako aj najviac sociálne vylúčených dospelých jedincov. Zriadenie KC umožní zapojiť 622 príslušníkov MRK aktívne do sociálnej a komunitnej práce, formou spoločných sociálnych aktivít, vrátane neformálneho vzdelávania a realizácie voľnočasových aktivít pre deti, mládež a dospelých, organizovania senzibilizačných a osvetových aktivít a pod. Zriadenie KC bude v konečnom dôsledku prínosom k zlepšeniu životných podmienok pre všetkých obyvateľov žijúcich v obci.

 

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:

P0232 – Počet nových zariadení sociálnej infraštruktúry – 1, k dátumu ukončenia realizácie projektu

P0527 – Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach – 2, k dátumu ukončenia realizácie projektu.

Publikované: 9.1.2019 | Aktualizácia: 9.1.2019 | Zobrazené: 241