Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie v obci Šarišské Jastrabie pre voľby do NR SR 2020

 

Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie v obci Šarišské Jastrabie pre voľby do NR SR 2020

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb, t. j. do 8. januára 2020.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť:

1. v listinnej forme:              Obec Šarišské Jastrabie, Šarišské Jastrabie 257, 065 48  Šarišské Jastrabie

2. v elektronickej forme:     obecsarjastrabie@slnet.sk

 

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje:

  • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
  • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, vrátane mailovej adresy na doručovanie
  • podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,
  • meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu.

 

Prosíme aby bol v oznámení o delegovaní člena a náhradníka komisie uvedený aj telefonický kontakt na delegovanú osobu a náhradníka.

Publikované: 27.11.2019 | Aktualizácia: 27.11.2019 | Zobrazené: 145